การประกันคุณภาพการศึกษา

imagesCAYY5PIR” คุณภาพ เป็นสิ่งที่คนทั่วไปต้องการ แต่ความต้องการของเราไม่มีข้อจำกัด ทำให้ยากต่อการที่จะบอกได้ว่า คุณภาพเป็นอย่างไร  ดังนั้นทำให้มีความพยายามที่จะระบุคุณภาพของสิ่งต่าง ๆ ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  ทำให้เกิดคำใหม่ที่จะมาช่วยอะิบายคุณภาพ คือ คำว่า ” มาตรฐาน” 

มารตฐาน  เป็นตัวบ่งบอกหรือระบุคุณลักษณะที่เป็นที่ยอมรับของคนทั้วไป  โดยมีเกณฑ์ที่จะนำ

มาใช้ในการเปรียบเที่ยบ

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

imagesCAYY5PIR” คุณภาพ เป็นสิ่งที่คนทั่วไปต้องการ แต่ความต้องการของเราไม่มีข้อจำกัด ทำให้ยากต่อการที่จะบอกได้ว่า คุณภาพเป็นอย่างไร  ดังนั้นทำให้มีความพยายามที่จะระบุคุณภาพของสิ่งต่าง ๆ ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  ทำให้เกิดคำใหม่ที่จะมาช่วยอะิบายคุณภาพ คือ คำว่า

” มาตรฐาน” 

มารตฐาน  เป็นตัวบ่งบอกหรือระบุคุณลักษณะที่เป็นที่ยอมรับของคนทั้วไป  โดยมีเกณฑ์ที่จะนำ

มาใช้ในการเปรียบเที่ยบ

https://lh3.googleusercontent.com/ildAO57eA4CMLQNUWO8WRZ63wAKrn-CsmbiuD4jW5sqfl8lL4BcOXsiOw2dqMyJRv7hQ9v-2Aeg=s640-h400-e365-rw

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น